خود تو می‌دانی نی‌ام از شاعران چاپلوس   کز برای سیم بنمایم کسی را پای‌بوس
لیک گویم گر به قانون مجری قانون شوی   بهمن و کیخسرو و جمشید و افریدون شوی