ممکن است ویراستاری را تنها اصلاح و تصحیح اشتباهات املایی یا گرامری بدانیم در حالی که کار او فراتر از این چیزهاست؛ خیلی فراتر. ویراستار محتوای تولید یا ترجمه‌شده را بررسی، تنظیم و تصحیح و برای چاپ یا انتشار آماده می‌کنند...