از هر انگشتش یک هنر می‌ریزد، گاهی حتی باید چند انگشت هم قرض بگیرد. شعر و طنزنویسی و سازوآواز و موسیقی و اجرای رادیو و تلویزیون چند تا از آن‌هاست. اما فکر می‌کنم شهرت او به کاریکلماتور است که حداقل من با «نانوا هم جوش شیرین می‌زند، بیچاره فرهاد» شناختمش و بعدها کتابی با همین […]